Budynki biurowe i dydaktyczne

PROJEKT BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PWSZ W NOWYM SACZU

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Projekt

Instytut Ekonomiczny w Nowym Sączu, zaprojektowany przez Dresler Studio Architektura i Urbanistyka, to imponujący budynek, który łączy funkcje edukacyjne i administracyjne. Wewnątrz znajdują się pomieszczenia edukacyjne, socjalno-biurowe, garaż podziemny i wiele innych udogodnień, tak aby zapewnić swobodny dostęp do poszczególnych części budynku.

W piwnicy znajdują się garaż, magazyn z regałami przesuwnymi, pomieszczenia techniczne. Na parterze znajduje się duża sala wykładowa, która może być podzielona na dwa mniejsze pomieszczenia, a także sklepik, szatnia i toalety. Na 1 i 2 piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne, sale wykładowe, pokoje konsultacyjne i toalety. Każde piętro jest łatwo dostępne dzięki klatkom schodowym i korytarzom.

Budynek ma powierzchnię 4500 m2 i jest zaprojektowany z dbałością o każdy szczegół, aby zapewnić jak najlepsze warunki dla studentów i pracowników. To wyjątkowe miejsce, w którym można połączyć naukę i pracę w przestronnym i nowoczesnym otoczeniu.

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Analiza konstrukcji

Konstrukcję przedmiotowego budynku stanowią monolityczne elementy żelbetowe: słupy, ściany, belki, tarcze, stropy. Pomiędzy elementami żelbetowymi monolitycznymi zaprojektowano sztywne połączenia.

Ze względów kontrukcyjnych (duża różnica obciążeń) w obiekcie wprowadzono dylatację (w osi 6 / I-J) rampy wjazdowej do garażu podziemnego.

Zasadniczymi siłami które działają na konstrukcję, są siły pochodzące od ciężaru własnego, siły od obciążeń klimatycznych oraz od obciążeń użytkowych.

Obciążenia od ciężaru własnego pokrycia dachowego oraz obciążenie śniegiem będą przekazywane za pośrednictwem żelbetowych monolitycznych stropodachów na żelbetowe ściany, belki i słupy. W identyczny sposób będą przekazywane obciążenia użytkowe oraz ciężar własny z płyt pośrednich. Wszystkie obciążenia z części naziemnej budynku będą przekazane na grunt za pośrednictwem płyty fundamentowej grubości 70 cm.

Fundamenty

Obiekt posadowiony jest na płycie fundamentowej grubości 70 cm oraz na fundamentach palowych dla słupów przy przejeździe w obrębie warstwy geotechnicznej III – pospółki gliniastej z domieszką otoczaków i głazów. Lokalnie w rejonie słupów płyta będzie pogrubiona do 85 cm.

Fundamenty wykonać z betonu wodoszczelnego W8 klasy C25/30 zbrojonego stalą B500B zgodnie z projektem wykonawczym. W całości płyta będzie zazbrojona prętami Φ16 co 200 mm górą i dołem w obu kierunkach, z lokalnymi dozbrojeniami przęsłowymi i podporowymi z prętów  Φ12, 16, 20 i 25 co 200 mm. W celu zniwelowania oddziaływań skurczowych stosować przerwy technologiczne w betonowaniu co około 8 m.

Fundamenty wykonać na warstwie wyrównawczej z betonu C8/10 grubości około 10 cm. Zabezpieczenia przeciwwilgociowe wykonać według projektu architektonicznego.

W wybranym miejscu płyty fundamentowej należy wykonać otok uziemienia odgromowego. W tym celu z prętów zbrojenia przebiegających równolegle do krawędzi w najbliższej do niej odległości należy poprzez ich spawanie utworzyć zamknięty  jeden obwód (otok). W uzasadnionych przypadkach należy stosować pręty uzupełniające. Pracę wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej.

W miejscach pokazanych na rysunku wykonawczym projektu instalacji elektrycznych do wykonanego otoku należy przyłączyć płaskownik ocynkowany o przekroju 50×5 mm. Następnie płaskownik należy wyprowadzić z fundamentu w sposób podany w projekcie instalacji odgromowej.

Uwaga. Prawidłowe wykonanie otoku odgromowego powinno być potwierdzone w Dzienniku Budowy przez inspektora nadzoru robót elektrycznych lub robót budowlanych.

Fundamenty wykonać w możliwie najkrótszym czasie po wykonaniu wykopu,  jaki będzie możliwy ze względów organizacyjnych budowy. Wykop  pod fundamenty powinien być zabezpieczony przed zalaniem gruntów na dnie wodami opadowymi jak i wodami z ewentualnych sączeń śródgruntowych. Z uwagi na stwierdzone występowanie w podłożu gruntów spoistych wrażliwych na zawilgocenie prace związane z posadowieniem należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie – zawilgocenie gruntów spoistych może prowadzić do trwałego obniżenia ich parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych.

Otwory instalacyjne w fundamentach oraz ścianach fundamentowych wykonać według wykonawczych projektów branżowych.

Część podziemną budynku należy wykonać w wykopie szerokoprzestrznnym głębokim. Budynek zaprojektowano w niewielkiej odległości od zabudowań istniejących. Ściana zachodnia części podziemnej projektowanego budynku oddalona jest od istniejących fundamentów o około 2,2m (minimalna odległość), a do strony północnej 4,3m (minimalna odległość). Z tego powodu północną i zachodnią skarpę wykopu należy zabezpieczyć palisadą z pali wierconych CFA o średnicy 420 mm wykonywanych w osiowym rozstawie 470 mm. Zaprojektowano palisadę z pali stykających się pobocznicami z uwagi głęboki poziom wody gruntowej (2,5 m poniżej poziomu posadowienia). Głowice pali zwieńczyć oczepem żelbetowym lub stalowym. Bezpośrednio przed przystąpieniem do palowania należy wykonać kontrolne odwierty w celu weryfikacji poziomu wód gruntowych który może się zmieniać w zależności od pory roku czy aktualnych warunków klimatycznych. W przypadku stwierdzenia poziomu wód gruntowych na poziomie posadowienia obiektu należy wykonać palisadę z pali wzajemnie wciętych. Dopuszcza się zmianę technologii zabezpieczenia wykopów w zależności od technologii posiadanej przez Wykonawcę robót. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem. Zakres wykonania palisady pokazano na rysunku 230.12-01, szczegóły w projekcie wykonawczym.

Wykop od strony południowej oraz wschodniej zabezpieczyć ścianą berlińską.

Ściany nośne oraz słupy

W budynku zaprojektowano wszystkie ściany konstrukcyjne jako żelbetowe o grubości 20, 25, 26 i 41 cm oraz słupy o przekroju 40x50cm, średnicy 50cm, 50x160cm i 50x190cm jako żelbetowe wylewane na mokro.

W ścianach żelbetowych zastosowano zbrojenie dwukierunkowe, zgodnie z rozkładem sił wewnętrznych oraz przeciwskurczowe z prętów również w dwóch warstwach, przy czym zbrojenie poziome układać na zewnątrz zbrojenia pionowego. Stal zbrojeniowa B500B. W ścianach  wykonać  otwory (przejścia) dla instalacji technicznych projektowanych w budynku. Wielkość otworów i poziom ich występowania określić na podstawie wykonawczych projektów branżowych.

W celu zniwelowania oddziaływań skurczowych stosować przerwy technologiczne w betonowaniu co około 8 m.

Słupy projektowane są z betonu C30/37. Rozstaw strzemion słupów żelbetowych  na odcinkach łączenia prętów na zakład należy  zagęścić dwukrotnie (rozstaw strzemion zmniejszyć dwukrotnie w stosunku do rozstawu strzemion w środku wysokości słupa).

Stropy i belki

Stropy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne płytowe, krzyżowo zbrojone oraz jednokierunkowe o grubości 16, 20, 25 i 30 cm (w części podziemnej). Zaprojektowano oparcie stropów na żelbetowych belkach i ścianach w sposób sztywny.

Belki, stropy oraz konstrukcja nośna stropodachu projektowane są z betonu C25/30 zbrojonego stalą B500B.

Wszystkie stropy będą zbrojone w całości siatką z prętów Φ12 co 200 ułożonych górą i dołem z lokalnymi dozbrojeniami przęsłowymi i podporowymi z prętów  Φ12, Φ16 i Φ20 co 200.

Wybranym stropom i belką (oznaczonym na rysunkach konstrukcyjnego projektu wykonawczego) należy nadać wstępne ugięcie odwrotne w celu kompensacji ugięcia. Wartość ugięcia znajduje się na rzutach do projektu wykonawczego.

W celu zniwelowania oddziaływań skurczowych stosować przerwy technologiczne w betonowaniu co około 8 m.

Klatki schodowe

Klatki schodowe zaprojektowano jako żelbetowe płytowe oparte za pośrednictwem podestów i spoczników na wydzielających je ścianach żelbetowych o grubości 26 i 20cm. Płyta nośna biegów schodowych oraz spoczniki mają grubość 16cm.

Klatki schodowe projektowane są z betonu C25/30 zbrojonego stalą B500B. Zbrojenie podłużne z prętów Φ10/12 co 100, rozdzielcze w biegach Φ8 co 200.

Szyb windowy

Zaprojektowano żelbetową konstrukcję szybu windowego z monolitycznych ścian o grubości 20cm. Wymiar szybu w świetle 170x175cm.
W celu uzyskania żądanej głębokość podszybia (-1,30m) należy na płycie fundamentowej wykonać obniżenie.  Na ścianie szybu opierają się podesty klatki schodowej. Szyb windowy zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalą
B500B. Otwory drzwiowe, haki montażowe, otwory wentylacyjne w szybie windowym wykonać ściśle według wytycznych dostawcy windy.

Ścianki działowe

W obiekcie zaprojektowano lekkie (przestawne) ścianki działowe z płyt gk na ruszcie stalowym. Wybrane (wskazane w części architektonicznej) zaprojektowano jako murowane z drobnowymiarowych elementów ceramicznych klasy 10 o grubości 12 cm.

Murowane ścianki działowe należy zazbroić prętami ułożonymi w spoinach poziomych w co 2 warstwie. Zbrojenie to wykonać z 2 prętów Φ8 ze stali B500B.

KLIENT
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
LOKALIZACJA
Nowy Sącz
PROJEKT
Kwiecień 2020
POWIERZCHNIA
4500 m2

Inwestor o projekcie:

Na parterze nowego gmachu przewidziano salę wykładową, szatnie i sklepik. Na pierwszym piętrze salę wykładową, pokoje do konsultacji i pomieszczenia administracyjne. Podobnie rozplanowano piętro drugie i trzecie, oczywiście wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i pomieszczeniami technicznymi. W piwnicach przewidziano garaże i magazyn. Będzie to bardzo nowoczesny i kazały budynek – mówi rektor PWSZ w Nowym Sączu Mariusz Cygnar (źródło: radio ESKA)
rektor PWSZ w Nowym Sączu Mariusz CygnarInwestor